Share All Script

Share Code DienDanIT Bản Lite

Code HSCA !!! DEMO: vietcode.gq   Hướng dẫn cài đặt: Upload code lên host + Upload Data voo Database! Giải nén code ta được folder Public_html. Chuyển Code trong mục: Public_html -> Datprs.edu.vn fra ngoài Public_html chính của hosting. Nhớ làm hiện File ẩn trước khi chuyển trong File Manager của hosting ~ Tự tìm […]